iQAN apk

iQAN apk

App Rating: 5.0/5 based on reviews

Updated On
July 16, 2017
App Version
3.8.7
 
App Screenshots
About iQAN

App by Markinno BV
Content Rating Everyone
App Updated July 16, 2017
Apk Version 3.8.7
Category Entertainment
Android OS Version 4.4 and up
App Apk Size N/A
Package nl.markinno.carescreen

About

iQAN is a Entertainment app developed by Markinno BV. We only share original APK files. You can download and install the latest version of iQAN APK from our direct download link. Please note that we only offer the latest version of the app and don't offer any older version. iQAN is a trademark and property of Markinno BV. If you have any problems regarding the iQAN APK download, please contact us.

iQAN is meer dan alleen een slim adresboek, waarmee cliënten en zorgverleners heel eenvoudig met elkaar kunnen beeldbellen. Het beeldbellen is ook zonder zorg al erg welkom, denkt u eens aan het beeldbellen met uw kinderen, kleinkinderen, maar ook met de huisarts, gemeente ambtenaar en het buurthuis? U voegt zelf personen toe, heel gemakkelijk, op basis van hun emailadres.We heten iQAN, wat u uitspreekt als “i can” waarmee we u de regie geven over uw sociale netwerk (beeldbellen) maar ook regie over uw agenda, uw slimme apparaten (domotica) en misschien wel over uw eigen menukaart (tafeltje dekje). Het mooiste is ook de link tussen bijvoorbeeld domotica (uw lamp) en uw buurman (beeldbellen). De buurman kan namelijk een seintje krijgen, als uw slaapkamerlamp om 10.00 nog uit is. Een heerlijk gevoel dat er iemand naar u omkijkt, op de momenten dat het nodig lijkt te zijn.Voor wie?Voor alle mensen die zich bewust zijn van de veranderingen binnen de zorg en hierin de eigen regie zo lang mogelijk willen behouden. Controle is hierin het magische woord, allereerst heeft u zelf alles onder controle (sociale netwerk, domotica, agenda, maaltijd bereiden) maar met de jaren is het een veilig gevoel om de controle stap voor stap over te dragen aan de mensen om u heen die ook echt om u geven. Snel contactBent u cliënt en hebt u een vraag aan uw zorgverlener? Of bent u zorgverlener en wilt u informeren hoe het met uw cliënt gaat? Wilt u graag vrijwilligerswerk doen? Of bent u groot fan van gadgets en wilt u zelf bepalen wie de voordeur mag openen of de lampen mag bedienen?Via de iQAN regisseert u al deze zaken zelf, voor uw naaste of voor uw zelf. GebruikersvriendelijkDeze app is al vanaf 2010 dagelijks in gebruik, met name in een leeftijd van 60 tot 80 jaar. De software is hiermee doorontwikkeld en betrouwbaar, maar ook erg gebruiksvriendelijk. Voordelen:- Eenvoudig in gebruik- Eenvoudig te installeren- Al uw vrienden, famillie en zorgverleners altijd dichtbij- Reeds jaren in gebruik door een doelgroep vanaf 60 jaar - Minder sociaal isolement- Groter gevoel van veiligheid- Meer zelfredzaamheid- Beter medicatiegebruik- Positieve informele begeleiding iQAN is more than just a smart address book, which clients and caregivers can easily make video calls with each other. The video calling is also no worry though very welcome, do you agree with the video calls with your children, grandchildren, but also with the family doctor, municipal official and the community center? To add yourself to people, very easily, based on their email address.We welcome iQAN what you pronounce as "i can" with which we give you control over your social network (video calls), but also control over your schedule, your smart devices (home automation) and perhaps on your own menu (meals on wheels). The best example is the link between automation (your lamp) and your neighbor (video calls). The neighbor can'll receive a call, if your bedroom lamp at 10:00 is still out. A wonderful feeling that someone is looking back at you, at times when it seems to be necessary.For whom?For all the people who are aware of the changes in health care and is the self control to maintain as long as possible. Control herein is the magic word, first of all you yourself have everything under control (social networking, home automation, calendar, meal preparation), but over the years it is a sense of security to transfer control step to the people around you who really care about you.Fast contactAre you client and you have a question for your health care? Or are you caregiver and want to inquire how is your client? Would you like to volunteer? Or are you a big fan of gadgets and want to control who can open the door or lights must operate?Through the iQAN directs all of these things yourself, for your neighbor or your self.User-friendlyThis app has been in daily use since 2010, especially in an age of 60 to 80 years. The software is thus developed and reliable, but also very user friendly.Advantages:- Easy to use- Easy to install- All your friends, familly and caregivers always close- For years in use by an audience from 60 years- Reduced social isolation- Increased feeling of safety- More self-reliance- Better use of medication- Positive informal guidance

App video