PANALANGIN apk

PANALANGIN apk

App Rating: 4.5/5 based on reviews

Updated On
Nov. 9, 2015
App Version
0.1
 
App Screenshots
About PANALANGIN

App by Jessie Somosierra
Content Rating Rated for 3+
App Updated Nov. 9, 2015
Apk Version 0.1
Category Lifestyle
Android OS Version 2.3 and up
App Apk Size 2.8M
Package com.wPANALANGIN

About

PANALANGIN is a Lifestyle app developed by Jessie Somosierra. We only share original APK files. You can download and install the latest version of PANALANGIN APK from our direct download link. Please note that we only offer the latest version of the app and don't offer any older version. PANALANGIN is a trademark and property of Jessie Somosierra. If you have any problems regarding the PANALANGIN APK download, please contact us.

Mga panalangin na ginagamit ng mga Katolikong Kristiyano na naging bahagi na ng Buhay, Tradisyon at Pananampalataya ng mga mananampalataya sa pakikipagugnayan sa Diyos na Maykapal. Anu mang uri ng panalangin ay maaring gamitin maghing ang mga panalangin na sariling gawa o mga inilimbag na may kapahintulutan ng Simbahan. Ito ay ilan lamang sa mga itinuturing na dasal na naging gabay ng mga tao upang lalong mapalapit sa Diyos. Hindi lamang ito, ngunit nakikita ng nagsaayos na ito ay may malaking maitutulong sa isang mananampalataya na siya ay tulungang mapalalim ang kanyang ugnayan sa Diyos.Inaanyayahan po na ang sino mang gumamit nito ay palaging bumisita at gamitin ang aplikasyon na ito at may mga maidagdag rito sangayon sa panahon na inilalagak ng nagsasaayos rito. Kung sa tingin ninyo na may panalangin kayo sa wikang Ingles, Pilipino o Latin na ginagamit ninyo na wala rito o makabagong pamamaraan upang lalong mapaganda ang aplikasyon na ito ay maaring imungkahi sa kinauukulan at sumulat sa [email protected] Anu mang uri ng ikagaganda nito ay lubos na ikinalulugod.Ito ay inilunsad upang kahit paano ay matulungan ang mga manampalataya at maging daan din upang ang bumuo nito ay magkaroon ng karanasan sa isang paglikha ng isang "mobile application".Isang libreng applikasyon bilang pagsasakatuparan ng misyong iniatang ng Poong Maykapal para sa lalong ikaluluwalhati ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong HesuKristo kaisa ng Espiritu Santo.Kung may nagamit man itong "copyrighted" na bagay katulad na panalangin o larawan ay nais lamang na ipagbigay alam upang maitama ang anumang pagkakamali o pagkukulang. Prayers used by Catholic Christians who become part of life, traditions and faith of believers in coordination with the Almighty God.A range of different types of prayer can be used maghing prayers own works or published with the sanction of the Church. These are just some of the prayers that have been considered guide people to grow closer to God. Not only this, but sees that it has arranged to be useful in a believer that he will help deepen his relationship with God.Are encouraged that any use is always to visit and use this application and has added to it according to the time placed by organizing it. If you think you have prayers in English, Latin Filipino or not you use it or innovative techniques to further improve this application it may propose to the authorities and to write [email protected] Of different kind of beauty is very much appreciated.It was launched to somehow help the faith and also allow to develop it would have experience in the creation of a "mobile application".A free application as realization of the mission entrusted by God to further the glory of God through our Lord Jesus Christ in union with the Holy Spirit.If used whether it's "copyrighted" or something similar prayer picture just want to let you know to correct any error or omission.