تلویزیون من - پخش انلاین کانالهای ماهواره ای فارسی apk

تلویزیون من - پخش انلاین کانالهای ماهواره ای فارسی apk

このアプリを評価する
提出する
アプリバージョン
4.99
 
تلویزیون من - پخش انلاین کانالهای ماهواره ای فارسی について

アプリ by hawijapp
コンテンツのレーティング 全年齢対象
アプリ更新日 01-28-2019
Apkバージョン 4.99
カテゴリー エンターテイメント
アプリApkサイズ 9.2m
パッケージ ir.hawijapp.itv
ファイル ir.hawijapp.itv_2019-01-28.apk
URL Play Store

アプリのスクリーンショット
詳細

تلویزیون من - پخش انلاین کانالهای ماهواره ای فارسیはhawijappが開発したエンターテイメントアプリです。オリジナルのAPKファイルのみをシェアしています。ダイレクトダウンロードリンクからتلویزیون من - پخش انلاین کانالهای ماهواره ای فارسیAPKの最新バージョンをダウンロード、インストールできます。このページではتلویزیون من - پخش انلاین کانالهای ماهواره ای فارسی 4.99 apkファイルを提供しています。このアプリはアプリのエンターテイメントカテゴリーに掲載されている無料アプリです。トップのダウンロードボタンを利用してこのapkをダウンロードしてください。アプリインストール:500000 +。

更新箇所
 • اضافه شدن شبکه منوتو فیلتر نشده (با تشکر از دوست عزیزی که کمک کردند)
 • رفع مشکل کانالهای استانی
 • رفع مشکل سرور یک کانالهای سراسری
 • بزودی بخش IPTV اضافه خواهد شد
 • و ...
アプリの許可
 • android.permission.INTERNET
 • android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE
 • android.permission.ACCESS_WIFI_STATE
 • android.permission.WAKE_LOCK
 • android.permission.REQUEST_IGNORE_BATTERY_OPTIMIZATIONS
 • android.permission.WRITE_SETTINGS
 • ir.hawijapp.itv.permission.C2D_MESSAGE
 • com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE
 • android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED
 • android.permission.BIND_JOB_SERVICE